Bộ lọc
Tập 08: Nuốt trôi hổ, rồng tái sinh
Manga shorts (Về những sự kiện diễn ra sau quyển Thượng)
Quyển 5 - Xung đột quy mô lớn